Ana SayfaHaberlerOrtaokul ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazır

Ortaokul ve Liselerde “Türk Sosyal Hayatında Aile” Dersinin Müfredatı Hazır

Ortaokul ve liselerde seçmeli ders alınan “Türk sosyal hayatında aile” dersinin müfredatı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ise lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayını aldı.

Ortaokullardaki “Türk sosyal hayatında aile” dersi müfredatı, “ailenin önemi”, “aile olmak”, “Türk aile yapısının tarihsel süreci”, “toplumsal değişim ve aile” olmak üzere 4 üniteden oluşuyor.

Sağlıklı toplum yapısı için ailenin rolü üzerinde durulacak derslerde, aile kurmanın fıtrata uygun olduğuna değinilecek. İletişim, problem çözme, empati gibi becerilerin kazandırılmasında ailenin önemine dikkat çekilecek derslerde, toplumsal statü ve rol kavramları ile aile arasında ilişkiler kurulacak.

Aile kültüründeki bozulmaların toplumsal yapıyı olumsuz etkileyeceği üzerinde durulacak olan derslerde, ailevi değerlerin gelişimine katkı sağlayacak örf, adet ve geleneklere değinilecek.

Ailelerinin tarihini araştıracaklar

“Aile olmak” ünitesinde ise öğrencilerin aileyi bir arada tutan manevi unsurları fark etmeleri, edebi eserler ve yaptıkları araştırmalar üzerinden aile olmanın önemini öğrenmeleri amaçlandı. Öğrenciler, derslerde aile büyükleriyle görüşmeler yaparak aile tarihini araştıracak. Öğrencilerin, aile ile ilgili fotoğraflar, mektuplar, evlilik cüzdanları, ses kayıtları, kimlik kartları gibi belgelerden yararlanması teşvik edilecek.

Derslerde ayrıca, öğrencilerin ailenin bir araya gelmesini konu edinen doğum, ad koyma törenleri, düğün, iftar sofraları ve bayram kutlamaları gibi olay ve durumların yer aldığı film, belgesel ve edebi eserleri araştırması sağlanacak.

Derslerde Türk aile yapısının tarihsel süreci ele alınacak

“Türk aile yapısının tarihsel süreci” isimli üçüncü ünitede ise öğrencilerin Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısını ve ailenin kültürel özelliklerini öğrenmeleri amaçlandı.

Orta Asya Türk devletlerinde aile yapısının özelliklerinin açıklanacağı derslerde, aile içinde kadının haklarının olduğu ve bu yönüyle o dönemdeki diğer toplumlarda görülen aile tipinden farklılaştığı ele alınacak. İslam Hukuku’nda aile kurmanın şartlarının ele alınacağı derslerde, Selçuklu Dönemi’nde aile yapısının özellikleri açıklanacak. Osmanlı Devleti’nde aile yapısına yön veren unsurların aktarılacağı derslerde, Cumhuriyet’in ilanından sonraki hukuki düzenlemelerin aile yapısı üzerindeki etkileri de ele alınacak. Türk Medeni Kanunu’nun Türk aile yapısına yansıyan etkileri üzerinde durulacak derslerde, Türkiye’de günümüzdeki aile yapısının özellikleri açıklanacak.

Dijital platformlar müfredatta

“Toplumsal değişim ve aile” isimli son ünitede ise öğrencilerin toplumsal değişmenin aile kurumuna etkilerini, ailenin yapı ve işlevlerinde zamanla meydana gelen değişimleri, dijital platformda aile ilişkilerini Türk sosyal yaşamını temel alarak öğrenmeleri amaçlanıyor.

Dijital platformların aile ilişkilerine etkilerinin açıklanacağı derslerde, dijital platformlarda birey ve aile mahremiyetinin korunmasının önemi üzerinde durulacak.

Zamanın aile içi iletişime olumsuz etkisinin vurgulanacağı derslerde, Türk aile yapısının değişimini etkileyen unsurlar ele alınacak. Derslerde, modern toplumdaki değişim ve gelişmelerin Türk aile yapısına etkileri yorumlanacak.

Mevcut sorunları analiz edecekler

Bakanlık, aynı dersi lise düzeyinde de hazırladı. Liselerde verilecek “Türk sosyal hayatında aile dersi”ni seçen öğrenciler, tarihsel süreçte Türk ailesinin geçirdiği değişim ve dönüşümler hakkında bilgi sahibi olacak, modern hayatın getirmiş olduğu problemlerin Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık geliştirerek mevcut sorunları analiz edecek ve bu sorunlara çözümler geliştirmeye çalışacak.

“Türk sosyal hayatında aile” seçmeli dersinin öğretim programının geliştirilmesinde, yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme ve beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar dikkate alındı.

“Toplumsal bir kurum olarak aile” ünitesinde, ailenin değerler eğitimindeki işlevi, ebeveynlerin çocuklarca rol model olarak görülmesi ve öğrencilerin aile hakkındaki Türk atasözlerine yönelik araştırma ve sunum yapmaları sağlanacak.

Beş büyük eserden örnek metinler seçilecek

“Tarihsel süreçte Türk aile yapısı” adlı ikinci ünitede, Türk milleti ve Türk toplum hayatının hem temelini hem de çekirdeğini oluşturan aile, tarihsel bağlamda ele alınacak. İslamiyet öncesi dönemdeki atlı göçebe yaşam tarzının Türk aile yapısının şekillenmesine etkilerine değinilecek ve bu Türk destanlarından aile yapısına ilişkin örnek metinler verilecek.

Türk aile yapısına ayet ve hadisler ışığında değinilecek. Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi bağlamında eşlerin birbiri üzerindeki hak ve sorumluluklarını öğrencilerin tespit etmeleri sağlanacak. İbni Fadlan, İbni Batuta ve Evliya Çelebi seyahatnamelerinin yanı sıra geçiş döneminin Dede Korkut Hikayeleri, Divanu Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü’l- Hakayık ve Divan-ı Hikmet olmak üzere 5 büyük eserden seçilen örnek metinlere de yer verilecek.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki aile yapısının temel özelliklerinin anlatılacağı derslerde, hukuki düzenlemelere değinilecek ve Batılılaşma döneminde aile yapısında yaşanan değişimler, hikâye ve roman türünden yapılan metin alıntıları aracılığıyla öğrencilere aktarılacak.

Modernleşme, kentleşme ve göç olguları müfredatta

“Türk aile yapısındaki değişim ve dönüşüm” adını taşıyan üçüncü ünitede ise Türk aile yapısındaki değişim ve dönüşüm, modernleşme, kentleşme ve göç olguları temelinde ele alınacak. Modern dünyada değer algısında yaşanan değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkileri üzerinde durularak bu değişimlerin toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapısına etkileri ele alınacak.

“Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar” adlı son ünitede, Türk aile yapısının günümüzde karşı karşıya olduğu güncel problemler üzerinde durulacak. Bu bağlamda günümüzdeki Türk aile yapısının durumu, dağılan ailelerde ortaya çıkan problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileri, yalnızlaşan yaşlılar, ailelerdeki engelli bireyler ve farklılaşan değer yargılarının Türk aile yapısına etkileri konularına yer verilecek.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ortaokul-ve-liselerde-turk-sosyal-hayatinda-aile-dersinin-mufredati-hazir/3072376

İLGİLİ HABERLER

Popüler Haberler